ANBI STICHTING SAMEN ONBEPERKT

ANBI

ANBI – Weet waaraan u geeft

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Ook de Stichting Samen Onbeperkt staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan de Stichting Samen Onbeperkt aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/giften

De Stichting Samen Onbeperkt voldoet aan deze eisen voor de ANBI status en publiceert op haar internetsite de gevraagde gegevens.

Voor eventuele vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Wiel Buijs, coördinator van de Stichting Samen Onbeperkt, telefoon: 06-27494639 of email: wiel.buijs@buijsconsult.nl

 Fiscaal nummer

De Stichting Samen Onbeperkt heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN/fiscaalnummer 8552.84.900

 Contactgegevens

Stichting Samen Onbeperkt
Concordiastraat 12
6226 GD Maastricht

Telefoon: +31631176949

E-mail: samenonbeperkt@gmail.com
Website: www.samenonbeperkt.nl
IBAN: NL36INGB0006937782

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63546302

 In 2015 zijn de Stichting Kompas Nederland en het Platform Gehandicaptenbeleid Maastricht samengegaan in de Stichting Samen Onbeperkt

 Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Samen Onbeperkt bestaat uit vijf personen:

Voorzitter: de heer P.M.G. (Peter) Vrehen

Secretaris / penningmeester: de heer J.C.G. (Jos) Vandewall
Bestuurslid: mevrouw A.J.M. (Anja) Custers
Bestuurslid (vicevoorzitter): de heer M.A.G. (Huup) Peters

Bestuurslid: M. (Miranda) Wiegers

De stichting wordt ondersteund door een parttime coördinator de heer W.H. (Wiel) Buijs.

Beloningsbeleid

Stichting Samen Onbeperkt is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst. Er worden dan ook geen beloningen of vacatiegelden uitgekeerd aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs voor het uitoefenen van hun functie. Wel worden aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs, indien gewenst, reiskosten en andere gemaakte kosten vergoed. Voor enkele projecten van Stichting Samen Onbeperkt worden voor de uitvoering bedrijven of ZZP-ers ingeschakeld.

 Statutaire doelstelling:

De kwaliteit van leven van mensen met een beperking en/of chronische ziekte te verbeteren en het maatschappelijk functioneren van mensen te verbeteren. Het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het initiëren van processen, activiteiten en projecten die tot empowerment en een inclusieve samenleving leiden;
 • het verrichten of doen van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord;
 • de Stichting beoogt het algemeen belang;
 • de Stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten worden aangewend om het doel van Stichting te bereiken.

Beleidsplan

Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden, ontwerpt en schrijft de Stichting een door het bestuur goedgekeurd beleids- en activiteitenplan. Het beleidsplan tot 2020 omvat de volgende beleidsdoelen:

 • Implementeren van de ‘Independent methodiek’: het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering
 • Cliëntondersteuning en collectieve belangenbehartiging: het doorontwikkelen Meldpunt Zorg en Welzijn, signalen registreren, publiceren en bespreekbaar maken
 • Ontwikkelen van vormen van dagbesteding en ontmoeting
 • Het uitbouwen van de onafhankelijke cliëntondersteuning middels het Meldpunt in combinatie met ontmoeting en dagbesteding
 • Het doorontwikkelen en professionaliseren van toegankelijkheid zoals het ontwikkelen van een sceeningsinstument voor het checken (meten) van publieke gebouwen.
 • Opzet innovatieve projecten, thema: arbeid, beeldvorming en technologie in de zorg.
 • Implementatie VN-Verdrag Maastricht, bevorderen van een inclusieve samenleving

Activiteiten en projecten 2017

 • Doe mee met ICT
 • Samen koken
 • Samen wandelen
 • Onbeperkt culinair
 • Beeldvormingsproject arbeid ‘Punt uit!’
 • Theatergroep Doe Gewoon
 • Kunst van het Kijken
 • Symposium ‘Inclusief in Kunst en Cultuur’
 • Bewegen op muziek
 • Basistraining voor het Helpen van Mensen met een Handicap
 • Tuin op Hoogte
 • Brandveilig Leven met een beperking
 • Info Magazine ‘Inzicht’
 • Werkgroep Toegankelijk Maastricht
 • Werkgroep WMO
 • Blinden en slechtzienden contactgroep ‘Jongbelegen’
 • Meldpunt Samen Onbeperkt
 • Voorlichtingsbijeenkomsten
 • Scootmobielroutes Maastricht
 • Monitoring en Implementatie VN-Verdrag Maastricht (Locale Coalitie voor Inclusie)
 • Steunpunt Gewoon Autisme

Financieel beleid

Op basis van dit plan worden gelden geworven via subsidies, deelnemersbijdragen, fondsen, donaties en andere baten. Voor enkele gesubsidieerde projecten voert de stichting het penvoerderschap uit.

Het financiële beleid is gericht op sluitende exploitatie- en projectbegrotingen.