ANBI STICHTING SAMEN ONBEPERKT

ANBI

INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2018 

ANBI Stichting Samen Onbeperkt 

ANBI – Weet waaraan u geeft 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling 

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Ook de Stichting Samen Onbeperkt staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan de Stichting Samen Onbeperkt aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/giften 

De Stichting Samen Onbeperkt voldoet aan deze eisen voor de ANBI status en publiceert op haar internetsite de gevraagde gegevens. 

Voor eventuele vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Wiel Buijs, coördinator van de Stichting Samen Onbeperkt, telefoon: 06-27494639 of email: wiel.buijs@buijsconsult.nl 

Fiscaal nummer / ANBI 

De Stichting Samen Onbeperkt heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN/fiscaalnummer 8552.84.900 2 

Contactgegevens 

Stichting Samen Onbeperkt 

Secretariaat / postadres: 

Concordiastraat 12 6226 GD Maastricht 

Telefoon: 06-31176949 

Telefoon coördinator: 06-27494639

E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

Website: www.samenonbeperkt.nl 

IBAN: NL36INGB0006937782 

KvK: De stichting is opgericht 3 juni 2015 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63546302 

Bestuurssamenstelling 2018 

Het bestuur van de Stichting Samen Onbeperkt bestaat uit vijf personen. In 2018 hebben er geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling plaatsgevonden.

Bestuursleden: 

Voorzitter: de heer P.M.G. (Peter) Vrehen 

Secretaris / penningmeester: de heer J.C.G. (Jos) Vandewall Bestuurslid: mevrouw A.J.M. (Anja) Custers Bestuurslid: (vicevoorzitter): de heer M.A.G. (Huup) Peters 

Bestuurslid: M. (Miranda) Wiegers 

De stichting wordt ondersteund door een parttime coördinator de heer W.H. (Wiel) Buijs. 

Beloningsbeleid 

Stichting Samen Onbeperkt is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst. Er worden dan ook geen beloningen of vacatiegelden uitgekeerd aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs voor het uitoefenen van hun functie. Wel worden aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs, indien gewenst, reiskosten en andere gemaakte kosten vergoed. Voor enkele projecten van Stichting Samen Onbeperkt worden voor de uitvoering bedrijven of ZZP-ers ingehuurd. 

Statutaire doelstelling: 

De kwaliteit van leven van mensen met een beperking en/of chronische ziekte te verbeteren en het maatschappelijk functioneren van mensen te verbeteren. Het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

  • • Het initiëren van processen, activiteiten en projecten die tot empowerment en een inclusieve samenleving leiden; 
  • • het verrichten of doen van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord; 
  • • de Stichting beoogt het algemeen belang; 
  • • de Stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten worden aangewend om het doel van Stichting te bereiken. 

Beleidsplan 

Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden, ontwerpt en schrijft de Stichting een door het bestuur goedgekeurd beleids- en activiteitenplan. Het beleidsplan tot 2020 omvat de volgende beleidsdoelen: 

  • Implementeren van de ‘Independent methodiek’: het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering 
  • Het professionaliseren van individuele en collectieve belangenbehartiging: Het doorontwikkelen van het Meldpunt Zorg en Welzijn, signalen registreren, publiceren en bespreekbaar maken. 
  • Het uitbouwen van onafhankelijke cliëntondersteuning middels het Meldpunt in combinatie met ontmoetingsactiviteiten en vormen van dagbesteding. 
  • Het doorontwikkelen en professionaliseren van toegankelijkheid zoals het ontwikkelen van een sceeningsinstrument voor het checken (meten) van publieke gebouwen en nieuwe mensen (ervaringsdeskundigen) opleiden. 
  • Opzet innovatieve projecten, thema: arbeid, beeldvorming en technologie in de zorg. 
  • Implementatie VN-Verdrag Maastricht, bevorderen van een inclusieve samenleving 

In 2018 is extra aandacht gegeven aan het Meldpunt, de menskracht en de deskundigheid. Het Meldpunt heeft een centrale plek gekregen binnen de activiteiten. Ook zijn er in 2018 nieuwe activiteiten opgezet met name creatieve activiteiten. De verhuizing naar de locatie aan de Zwanenstraat heeft hierbij een enorm positief effect gehad. 

Nieuwe locatie 

In mei 2018 hebben we een vaste locatie gevonden op de Zwanenstraat 2 te Maastricht. Hier zijn we erg blij mee omdat we een lange periode op diverse onzekere locaties gehuisvest waren, veelal slecht toegankelijk. Een geschikte en toegankelijke locatie is voor onze organisatie essentieel. De nieuwe vaste locatie geeft rust in de organisatie en draagt bij aan de motivatie van de vrijwilligers en daarmee de ontplooiing van activiteiten. Mensen met een beperking kunnen ons makkelijker bereiken. 

Motivatie en inspiratie 

Op onze nieuwe locatie kunnen we gebruik maken van grote en toegankelijke ruimtes. In 2018 is een plan gemaakt voor het aanpassen van het toilet. 

Op onze nieuwe locatie is ook het Buurtnetwerk BBOOST gevestigd waarmee een goede samenwerking is opgezet. 

Samenwerking met Buurtnetwerk BBoost 

Op de Zwanenstraat is een geweldige samenwerking ontstaan met het buurtnetwerk BBOOST. Naast een gezamenlijke huisvesting is er een wisselwerking ontstaan tussen de activiteiten van het buurtnetwerk en Samen Onbeperkt. Mensen uit de buurt nemen deel aan activiteiten van ons en andersom. Mensen uit de buurt weten het Meldpunt te vinden. Periodiek vindt er een evaluatiegesprek plaats. 4 

ACTIVITEITEN OVERZICHT 2018 

Kantoor en secretariaat 

Op het secretariaat zijn 3 mensen werkzaam. De taken zijn onder andere: 

– Bijhouden adressenbestand 

– Verwerken van post en emails 

– Plannen en verzorging van keuken en gebruik ruimtes 

– Plannen en organiseren van activiteiten. 

Er is een nauwe samenwerking met de activiteiten van het Meldpunt 

Meldpunt Zorg en welzijn 

Een van onze doelstellingen was om in 2018 een wisselwerking op gang te brengen tussen het Meldpunt en onze groepsactiviteiten. Dit vanwege het belang van ontmoeting voor mensen met een beperking. Deze wisselwerking heeft plaatsgevonden doordat bezoekers van het Meldpunt aan activiteiten deelnemen en andersom. 

Het Meldpunt bestaat uit een team van 9 vrijwilligers. Mensen met eigen ervaringsdeskundigheid en specifieke deskundigheid en met veel motivatie om mensen met vragen te helpen. Het team geeft informatie en advies over zorg en helpt mensen bij de te nemen stappen. Ook kunnen mensen bij het Meldpunt terecht voor het vertellen van ervaringen of knelpunten. 

Ook hier heeft de nieuwe locatie een positief effect. Eind 2018 is een folder ontwikkeld. 

Creatieve activiteiten / dagbesteding 

Een nieuwe activiteit in 2018 is de creatieve activiteit tweewekelijks op vrijdagmiddag. Er nemen 10 mensen deel aan deze activiteit. Mensen hebben bij deze activiteit een dagbesteding. De bedoeling is om in 2019 deze dagbesteding uit te breiden. 

Toegankelijk Maastricht 

In 2018 heeft de Werkgroep Toegankelijk Maastricht op diverse plaatsen advies uitgebracht en is betrokken geweest bij de nieuw- of verbouw van gebouwen o.a.: MECC, Muziekschool / Centre Céramique, Pathé Bioscoop, Lumiérre, ingang Centraal Station. 

Er is veel aandacht besteed aan het ontwerpen van een nieuw meetinstrument voor het meten en screenen van publieke gebouwen. Dit in samenwerking met de gemeente Maastricht. Ook is een training gegeven aan 15 mensen om aan de slag te gaan met het meetinstrument. In 2019 zal het instrument verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden. 

Tuin op Hoogte 

In 2018 is er flink getuinierd tijdens de activiteit Tuin op Hoogte. Deze bevond zich in de tuin van het Kunstfront. Er was een goede samenwerking met het Kunstfront. Er is veel geïnvesteerd in de vorm van nieuwe bakken op hoogte. In 2019 zal de tuin verplaats moeten worden door het wegvallen van het Kunstfront. Er is een eerste aanzet gedaan om de tuin te realiseren nabij de Zwanenstraat. 

Activiteiten voor visueel beperkte mensen 

Samen Onbeperkt heeft twee lotgenoten groepen voor mensen met een visuele beperking. De twee groepen heten ‘Jong Belegen’ en ‘Blikvanger’. De groepen komen we een maal per maand met de groep samen en hier komen allerlei zaken aan de orde, zoals hulpmiddelen, openbaar vervoer, toegankelijkheid, vakantie en ga zomaar door. Ook kan het zijn, dat iemand zijn hart wil luchten in 5 

verband met problemen die hij of zij ondervindt ten aanzien van zijn visuele beperking. Kortom, de gesprekstof is divers en naast af en toe een traan, is er vooral plaats voor een lach. 

Werkgroepen / belangenbehartiging 

In 2018 was er een aantal werkgroepen actief op diverse gebieden: 

– De werkgroep Arbeid en Participatie 

– De werkgroep Welzorg 

– De werkgroep Aangepaste Toiletten 

– De werkgroep Wonen en Zorg 

– De werkgroep Sport i.s.m. met Maastricht Sport 

Vertegenwoordiging 

In 2018 was Samen Onbeperkt vertegenwoordigd in onder andere: 

– De werkgroep Vraag en Aanbod 

– Adviesraad Sociaal Domein 

– Het samenwerkingsverband ZorgSaam (Zorgmarkt 8 mei 2018) 

– Lokale Coalitie voor Inclusie 

Samen eten / Kompas Culinair 

Elke derde zondag van de maand wordt er een eetmiddag georganiseerd. Op deze eetmiddagen kunnen mensen naast goed eten gezellig met elkaar praten. Ook worden soms op de zwanenstraat eetmidagen georganiseerd in samenwerking met het buurtnetwerk. In 2018 hebben 8 eetmiddagen plaatsgevonden met gemiddeld 15 deelnemers. 

Voorlichtingsbijeenkomsten 

In 2018 organiseerde Samen Onbeperkt een aantal voorlichtingsbijeenkomsten: 

– Belastingaangifte 2019 

– Problemen Welzorg 

– Mens achter de Patiënt 

– Slachtofferhulp 

– De Nieuwe Advocaat (door Valkenburg Advocaten) 

– Guesthouse Vakantiemogelijkheden 

Penvoering 

Voor de lokale Coalitie voor Inclusie (nu Maastricht voor Iedereen) voerde Samen Onbeperkt het penvoerderschap uit van de projecten: Monitoring, Implementatie en het werkbudget. 

Infomagazine ‘Inzicht’ 

In 2018 is twee maal het Info Magazine ‘Inzicht, van en voor mensen met een handicap of een chronische ziekte’ uitgegeven. Inzicht is een informatie magazine met portretten van mensen met een beperking en interessante verslagen van activiteiten of projecten. De redactie bestaat uit leden van Samen Onbeperkt, Platform ZEM Eijsden-Margraten, de Gehandicapten Organisatie Meerssen en het Gehandicapten Platform Vaals. 

Nieuwsbrief 

Om meer kennis over activiteiten en projecten te delen onder vrijwilligers en deelnemers is er in 2018 een nieuwsbrief uitgegeven met korte actuele informatie. Er moet nog bekeken worden of deze nieuws voortgezet wordt. 6 

Arbeidsparticpatie 

Het project ‘Punt Uit !’ is een initiatief van Samen Onbeperkt en toont vier levensechte beelden van mensen met een beperking met een eigen verhaal over arbeid. De doelstelling is om werkgevers en werknemers bewust te maken van het beeld dat zij hebben over collega’s met een beperking. Het project wil contacten met bedrijven opbouwen en een discussie op gang brengen. In 2018 zijn de beelden gedurende 3 maanden geplaatst bij Boileau Brandbeveiliging en Opleidingen in de Beatrixhaven in Maastricht. 

Samen Onbeperkt initieert de werkgroep Participatiewet, Wajong en MTB met alle betrokken partijen. De werkgroep organiseert periodiek een themabijeenkomst. 

Media: 

Webite: www.samenonbeperkt.nl 

Facebook 

Info Magazine ‘Inzicht’ (2 x per jaar) 

Financieel beleid 

De Stichting Samen Onbeperkt verwerft haar gelden met name door subsidies, deelnemersbijdragen, fondsen, donaties en andere baten. Voor enkele gesubsidieerde projecten voert de stichting het penvoerderschap uit. 

Het financiële beleid is gericht op sluitende exploitatie- en projectbegrotingen. Zie hiertoe de Jaarrekening 2018