Inhoudelijk jaarverslag 2021

 

Stichting Samen Onbeperkt

Contactgegevens

Stichting Samen Onbeperkt

Secretariaat / postadres:

Zwanenstraat 4

6211 BN Maastricht

Telefoon: 06-83824685

Telefoon coördinator: 06-27494639

E-mail: samenonbeperkt@gmail.com

Website: www.samenonbeperkt.nl

IBAN: NL36INGB0006937782

De stichting is opgericht 3 juni 2015 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63546302

Fiscaal nummer / ANBI

 

De Stichting Samen Onbeperkt heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN/fiscaalnummer 8552.84.900

Bestuurssamenstelling 2021

Bestuursleden per 31 december 2021:

Voorzitter: de heer P.M.G. (Peter) Vrehen

Secretaris: M. (Miranda) Wiegers

penningmeester: H.F.E. (Helma) van den Broek-Troisfontaine

Bestuurslid: mevrouw A.J.M. (Anja) Custers

Bestuurslid: mevrouw M.C.E. (Ria) Hellebrekers-Haesen

Bestuurslid: de heer P.M.M. (Paul) Hellebrekers

De stichting wordt ondersteund door een parttime coördinator de heer W.H. (Wiel) Buijs.

Er hebben in 2021 geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling plaatsgevonden.

Statutaire doelstelling:

De kwaliteit van leven van mensen met een beperking en/of chronische ziekte te verbeteren en het maatschappelijk functioneren van mensen te verbeteren. Het verrichten of doen verrichten van al

hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • • Het initiëren van processen, activiteiten en projecten die tot empowerment en een inclusieve samenleving leiden;
  • • het verrichten of doen van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord;
  • • de Stichting beoogt het algemeen belang;
  • • de Stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten worden aangewend om het doel van Stichting te bereiken.

Beleidsplan

 

Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden, ontwerpt en schrijft de Stichting een door het bestuur goedgekeurd beleids- en activiteitenplan. Het beleidsplan tot 2022 omvat de volgende beleidsdoelen:

  • • Implementeren van de ‘Independent methodiek’: het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering
  • • Het professionaliseren van individuele en collectieve belangenbehartiging: Het doorontwikkelen van het Meldpunt Zorg en Welzijn, signalen registreren, publiceren en bespreekbaar maken.
  • • Het uitbouwen van onafhankelijke cliëntondersteuning middels het Meldpunt in combinatie met ontmoetingsactiviteiten en vormen van dagbesteding.
  • • Het doorontwikkelen en professionaliseren van toegankelijkheid zoals het ontwikkelen van een sceeningsinstrument voor het checken (meten) van publieke gebouwen en nieuwe mensen (ervaringsdeskundigen) opleiden.
  • • Opzet innovatieve projecten, thema: arbeid, beeldvorming en technologie in de zorg.
  • • Implementatie VN-Verdrag Maastricht, bevorderen van een inclusieve samenleving

Motivatie en inspiratie

 

Op onze nieuwe locatie kunnen we gebruik maken van grote en toegankelijke ruimtes. In 2019 hebben wij met een aantal kleinere aanpassingen het pand goed toegankelijk gemaakt. Een gehele aanpassing van het toilet is helaas niet gelukt.

Op onze nieuwe locatie is ook het Huiskamerproject BBOOST gevestigd waarmee een goede samenwerking is opgezet.

Samenwerking met Huiskamerproject BBoost

Op de Zwanenstraat is een geweldige samenwerking ontstaan met het Huiskamerproject BBOOST. Naast een gezamenlijke huisvesting is er een wisselwerking ontstaan tussen de activiteiten van de Huiskamer en Samen Onbeperkt. Mensen uit de buurt nemen deel aan activiteiten van ons en andersom. Mensen uit de buurt weten het Meldpunt te vinden. Periodiek vindt er een evaluatiegesprek plaats.

ACTIVITEITEN OVERZICHT 2021

 

Corona maatregelen

Door de corona maatregelen hebben de activiteiten in de eerste helft van 2021 beperkt plaatsgevonden. Omdat mensen met een beperking, chronische ziekte en ouderen een kwetsbare doelgroep is, heeft het bestuur van de stichting de maatregelen nauwkeurig opgevolgd.

Kantoor en secretariaat

 

Op het secretariaat zijn 5 mensen werkzaam. De taken zijn onder andere: – Bijhouden adressenbestand – Verwerken van post en emails – Plannen en verzorging van keuken en gebruik ruimtes – Plannen en organiseren van activiteiten

Er is een nauwe samenwerking en wisselwerking met de activiteiten van het Meldpunt

Meldpunt Zorg en welzijn

Een van onze doelstellingen was om in 2021 een wisselwerking op gang te brengen tussen het Meldpunt en onze groepsactiviteiten. Dit vanwege het belang van ontmoeting voor mensen met een beperking. Deze wisselwerking heeft plaatsgevonden doordat bezoekers van het Meldpunt aan activiteiten deelnemen en andersom.

Het Meldpunt bestaat uit een team van 9 vrijwilligers. Mensen met eigen ervaringsdeskundigheid en specifieke deskundigheid en met veel motivatie om mensen met vragen te helpen. Het team geeft informatie en advies over zorg en helpt mensen bij de te nemen stappen. Ook kunnen mensen bij het Meldpunt terecht voor het vertellen van ervaringen of knelpunten.

Oplossingsgericht / empowerment

In 2021 is gewerkt aan een methodiek om mensen zelfredzamer te maken en zelf actief mee te denken over alternatieve oplossingen en uitsluiten te kijken naar gemeentelijke voorzieningen.

Creatieve activiteiten / dagbesteding

In 2021 is de creatieve activiteit tweewekelijks op vrijdagmiddag. Er nemen 12 mensen deel aan deze activiteit. Mensen hebben bij deze activiteit een dagbesteding. De bedoeling is om in 2022 deze dagbesteding verder uit te breiden.

Toegankelijk Maastricht

In 2021 heeft de Werkgroep Toegankelijk Maastricht op diverse plaatsen advies uitgebracht en is betrokken geweest bij de nieuw- of verbouw van gebouwen o.a.: Medisch Centrum Daalhof, MECC, Muziekschool / Centre Céramique, Pathé Bioscoop, Lumiérre, ingang Centraal Station, MUMC. Ook is er aandacht besteed aan o.a.: Rondleidingen voor doven in musea, Wandelpaden en Fietsproblematiek binnenstad. Diverse knelpunten zijn met de gemeente besproken o.a.: doorgang Capucijnenstraat, Hoek Zeeman/Grote Gracht, hellingbanen bedrijven, parkeermogelijkheden binnenstad.

Tuin op Hoogte ‘Oonder de Buimpkes” / dagbesteding

In 2021 is er beperkt getuinierd tijdens de activiteit Tuin op Hoogte door een 10 tal deelnemers. De nieuwe locatie nabij de Zwanenstraat ‘Oonder de Buimpkes’ blijkt zeer goed te zijn. In 2021 zijn er diverse aanpassingen gedaan zoals nieuwe grond, bankjes en watervoorziening. De deelnemers hebben bij deze activiteit een dagbesteding. De bedoeling is om in 2022 deze dagbesteding verder uit te breiden.

Activiteiten voor visueel beperkte mensen

Samen Onbeperkt heeft twee lotgenoten groepen voor mensen met een visuele beperking. De twee groepen heten ‘Jong Belegen’ en ‘Blikvanger’. De groepen komen we een maal per maand met de groep samen en hier komen allerlei zaken aan de orde, zoals hulpmiddelen, openbaar vervoer, toegankelijkheid, vakantie en ga zomaar door. Ook kan het zijn, dat iemand zijn hart wil luchten in verband met problemen die hij of zij ondervindt ten aanzien van zijn visuele beperking. Kortom, de gesprekstof is divers en naast af en toe een traan, is er vooral plaats voor een lach.

Werkgroepen / belangenbehartiging

In 2021 was er een aantal werkgroepen actief op diverse gebieden:

– De werkgroep Arbeid en Participatie

– De werkgroep Welzorg

– De werkgroep Aangepaste Toiletten

– De werkgroep Wonen en Zorg

– De werkgroep Sport i.s.m. met Maastricht Sport

Vertegenwoordiging

In 2021 was Samen Onbeperkt vertegenwoordigd in onder andere:

– De werkgroep Vraag en Aanbod

– Adviesraad Sociaal Domein

– Het samenwerkingsverband ZorgSaam

– Lokale Coalitie voor Inclusie

Samen eten / Kompas Culinair

Elke derde zondag van de maand wordt er een eetmiddag georganiseerd. Op deze eetmiddagen kunnen mensen naast goed eten gezellig met elkaar praten. Ook worden soms op de Zwanenstraat eetmiddagen georganiseerd in samenwerking met de buurt Huiskamer. In 2021 hebben vanwege corona geen eetmiddagen plaatsgevonden.

Voorlichtingsbijeenkomsten / achterbanraadpleging

In 2020 hebben geen voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden vanwege corona maatregelen.

Infomagazine ‘Inzicht’

In 2021 is twee maal het Info Magazine ‘Inzicht, van en voor mensen met een handicap of een chronische ziekte’ uitgegeven. Inzicht is een informatie magazine met portretten van mensen met een beperking en interessante verslagen van activiteiten of projecten. De redactie bestaat uit leden van Samen Onbeperkt, Platform ZEM Eijsden-Margraten, de Gehandicapten Organisatie Meerssen en het Gehandicapten Platform Vaals.

Arbeidsparticipatie

Samen Onbeperkt initieert de werkgroep Participatiewet, Wajong en MTB met alle betrokkenpartijen. De werkgroep organiseert periodiek een themabijeenkomst.

Media:

Webite: www.samenonbeperkt.nl (vernieuwd in 2021)

Facebook

Info Magazine ‘Inzicht’ (2 x per jaar)

Financieel beleid

De Stichting Samen Onbeperkt verwerft haar gelden via subsidies, deelnemersbijdragen, fondsen, donaties en andere baten. Voor enkele gesubsidieerde projecten voert de stichting het penvoerderschap uit. Het financiële beleid is gericht op sluitende exploitatie- en projectbegrotingen. Zie hiertoe de Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021 ACITVA

31-12-2022

31-12-2020

Liquide middelen

Rekening courant

€ 9.913,93

€ 13.946,41

Spaarekening

€ 40.082,20

€ 40.082,20

Debiteuren

€ 1.037,00

€ 0,00

In kas

€ 130,08

€ 264,55

Totaal Activa

€ 51.163,21

€ 54.293,16

PASSIVA

Kapitaal

Eigen vermogen

€ 49.836,43

€ 54.293,16

Crediteuren

€ 1326,78

€ 0,00

Totaal Passiva

€ 51.163,21

€ 54.293,16

Staat van baten en lasten 2021 Baten

Subsidie gemeente Maastricht

€ 50.000,00

Opbrengsten uit activiteiten

€ 1.037,00

Giften/donaties

€ 55,00

Totaal aan baten

€ 51.092,00

Lasten

Inkoop coördinator

€ 35.008,73

Organisatiekosten

€ 12.324,33

Activiteitenkosten

€ 6.170,17

Overig

€ 2.296,74

Totaal aan lasten

€ 53.503,23

Exploitatiesaldo

€ – 2.411,23