Jaarverslag 2019 

Stichting Samen Onbeperkt 

ANBI – Stichting Samen Onbeperkt 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Ook de Stichting Samen Onbeperkt staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan de Stichting Samen Onbeperkt aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/giften 

De Stichting Samen Onbeperkt voldoet aan deze eisen voor de ANBI status en publiceert op haar internetsite de gevraagde gegevens. 

Voor eventuele vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Wiel Buijs, coördinator van de Stichting Samen Onbeperkt, telefoon: 06-27494639 of email: wiel.buijs@buijsconsult.nl 

Fiscaal nummer 

De Stichting Samen Onbeperkt heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN/fiscaalnummer 8552.84.900 

Contactgegevens 

Stichting Samen Onbeperkt Secretariaat / postadres: 

Concordiastraat 12 6226 GD Maastricht 

Nieuw secretariaat / postadres per 01-01-2020 

Zwanenstraat 4 

6211 BN Maastricht 

Telefoon: +31 683824685 E-mail: samenonbeperkt@gmail.com Website: www.samenonbeperkt.nl 

IBAN: NL36INGB0006937782 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63546302 

Het Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Samen Onbeperkt bestaat op 31 december 2019 uit vijf personen: 

Voorzitter: de heer P.M.G. (Peter) Vrehen 

Secretaris / penningmeester: de heer J.C.G. (Jos) Vandewall Bestuurslid: mevrouw A.J.M. (Anja) Custers Bestuurslid (vicevoorzitter): de heer M.A.G. (Huup) Peters 

Bestuurslid: M. (Miranda) Wiegers 

Algemeen coördinator 

De stichting wordt ondersteund door een parttime coördinator de heer W.H. (Wiel) Buijs, telefoonnummer 06-27494639. 

Beloningsbeleid 

Stichting Samen Onbeperkt is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst. Er worden dan ook geen beloningen of vacatiegelden uitgekeerd aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs voor het uitoefenen van hun functie. Wel worden aan bestuursleden, vrijwilligers of adviseurs, indien gewenst, reiskosten en andere gemaakte kosten vergoed. Voor enkele projecten van Stichting Samen Onbeperkt worden voor de uitvoering bedrijven of ZZP-ers ingehuurd. 

Statutaire doelstelling: 

De kwaliteit van leven van mensen met een beperking en/of chronische ziekte te verbeteren en het maatschappelijk functioneren van mensen te verbeteren. Het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 • Het initiëren van processen, activiteiten en projecten die tot empowerment en een inclusieve samenleving leiden; 
 • het verrichten of doen van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord; 
 • de Stichting beoogt het algemeen belang; 
 • de Stichting heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde winsten worden aangewend om het doel van Stichting te bereiken. 

Beleidsplan 

Om aan de doelstelling te kunnen beantwoorden, ontwerpt en schrijft de Stichting een door het bestuur goedgekeurd beleids- en activiteitenplan. Het beleidsplan tot 2020 omvat de volgende beleidsdoelen: 

 • Implementeren van de ‘Independent methodiek’: het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering 
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning en collectieve belangenbehartiging: het doorontwikkelen Meldpunt Zorg en Welzijn, signalen registreren, publiceren en bespreekbaar maken 
 • Ontwikkelen van vormen van dagbesteding en ontmoeting 
 • Opzet innovatieve projecten, thema: arbeid, beeldvorming en technologie in de zorg. 
 • Implementatie VN-Verdrag Maastricht, bevorderen van een inclusieve samenleving 

Activiteiten en projecten in 2019 

 • Meldpunt 
 • Creatieve activiteiten 
 • Samen wandelen 
 • Onbeperkt culinair (maandelijkse eetmiddag) 
 • Samen koken 
 • Tuin op Hoogte 
 • Info Magazine ‘Inzicht’ 
 • Blinden en slechtzienden contactgroepen ‘Jongbelegen en Blikvanger’ 
 • Werkgroep Toegankelijk Maastricht 
 • Werkgroep WMO 
 • Werkgroep Arbeid 
 • Voorlichtings- en themabijeenkomsten 
 • Achterbanraadplegingen 
 • Monitoring en Implementatie VN-Verdrag Maastricht (Locale Coalitie voor Inclusie) 
 • Deelname Integrale Adviescommissie Sociaal Domein 
 • Deelname Samenwerkingsverband ZorgSaam 

Media: 

Webite: www.samenonbeperkt.nl 

Facebook 

Info Magazine ‘Inzicht’ (2 x per jaar) 

Financieel beleid 

De Stichting Samen Onbeperkt verwerft haar gelden via subsidies, deelnemersbijdragen, fondsen, donaties en andere baten. Voor enkele gesubsidieerde projecten voert de stichting het penvoerderschap uit. 

Het financiële beleid is gericht op sluitende exploitatie- en projectbegrotingen. Zie hiertoe de Jaarrekening 2019 

Jaarrekening-publicatie-2019-Stichting-Samen-Onbeperkt

Jaarverslag-2019-Stichting-Samen-Onbeperkt